Tjenestereglement

I INNLEDENDE BESTEMMELSER

 1. Dette reglementet fastsetter omfanget av og forutsetninger for gjennomføring av tjenesten av leverandøren samt tilgang til applikasjon Englibot for brukere.
 2. Leverandøren yter elektroniske tjenester i medhold av reglementet.
 3. Brukeren forplikter seg til å etterfølge bestemmelser i reglementet.
 4. Når du registrerer deg eller bruker tjenesten på en annen måte, inngår du en bindende avtale med leverandøren hvis data finnes i Kapittel II (Definisjoner).
 5. Avtalen mellom brukeren og leverandøren inkluderer dette tjenestereglementet.
 6. Brukeren erklærer at alle opplysninger som han leverer til leverandøren ved registrering, er sanne, presise og komplette, og at han samtykker til deres lagring til enhver tid.
 7. Leverandøren kan periodevis innføre endringer til avtalene etter eget skjønn. Når vi innfører signifikante endringer til avtalene, vil vi informere brukeren om dette klart og tydelig, adekvat til omstendigheter, f. eks. ved å sende en e-post til brukeren. I noen tilfeller vil vi informere brukeren på forhånd, og videre bruk av tjenesten som ytes av leverandøren vil bety at han godtar endringer som blir innført. Derfor ber vi deg om å lese nøye slike meldinger. Hvis brukeren ikke ønsker å benytte tjenesten på bakgrunn av en ny versjon av avtalene, kan han avvikle avtalene ved å ta kontakt med leverandørens kundebetjening.

II DEFINISJONER

 1. Leverandøren – leverandør av applikasjon Englibot. Leverandøren er Optimipay SA, Al. Jana Pawła II 27 00-867 Warszawa, Polen, som er registrert i Foretaksregisteret ved Polens Juridiske Register, ført av tingrett: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy i Warszawa, Økonomiske avdeling XII, med nummer: 0000705171, med skattenummer NIP: 5272818875 og statistisk firmanummer REGON: 367979287.
 2. Brukeren – fysisk person, juridisk person eller organisatorisk enhet som ikke er rettssubjekt, som benytter applikasjonen.
 3. Avtalen – betegner en avtale om gjennomføring av tjenester mot betaling, som inngås mellom leverandøren og brukeren for begrenset tid, og som vedrører en pakke som brukeren velger utfra tilgjengelige pakker på tjenestens nettside eller på bakgrunn av individuelle avtaler (skriftlige, per e-post, telefon eller muntlige) mellom leverandøren og brukeren. Avtalen blir effektivt inngått når brukeren betaler for tjenesten i samsvar med avtalens bestemmelser.
 4. Tjenesten – nettbasert tilgang til leksjoner av fremmedspråk som åpnes for brukeren mot betaling og som blir ført på bakgrunn av didaktiske materialer utarbeidet av leverandøren, via applikasjonen, med bruk av bilder (video) og lyd (audio).
 5. Innholdet – betyr alle slags tekstdata, grafiske data, lydfiler (f. eks. opptak), audiovisuelt materiale (f. eks. videoklipp, filmer, multimediaobjekter osv.), opplysninger som ikke er beskyttet av opphavsretten samt kommentarer, meninger og vurderinger som brukeren publiserer i applikasjonen; alle ekstra vedlegg, filer eller materialer som ledsager innholdet, skal betraktes som innholdets integrale del.
 6. Applikasjonen – applikasjon Englibot, som ble utarbeidet av leverandøren og som virker innenfor rammen av Facebook Messenger.
 7. Facebook Messenger – et produkt som tilhører Facebook; en meldingsapplikasjon som ble utarbeidet av Facebook. Den benyttes for å sende meldinger, bilder, filmer, klistremerker og andre filer samt lar reagere på meldinger fra bekjenter og interagere med boter. Detaljerte regler for bruk av Facebook sine produkter – inkludert Facebook Messenger – omtales i Facebooks reglement, som er tilgjengelig på: https://www.facebook.com/legal/terms. Leverandøren av applikasjon Englibot er ikke tilknyttet Facebook som firma på hvilken som helst måte, og er ikke en del av Facebook, inkludert selskaper som er underordnet Facebook. Facebook er ikke leverandørens partner, og applikasjon Englibot er ikke støttet av Facebook.

III VIRKEMÅTE OG BRUK AV APPLIKASJONEN

 1. For å bruke applikasjonen, kreves det en datamaskin eller en mobil enhet med installert operativsystem Android, versjon 5.0 (Lollipop) eller nyere, med aktivert lokaliseringsfunksjon og kommunikasjonsmoduler Wi-Fi og Bluetooth, en fritt valgt nettleser Google Chrome i en versjon som ikke er eldre enn 62 eller Mozilla Firefox i en versjon som ikke er eldre enn 57, eller en nyere versjon, med aktivert protokoll WebRTC, JavaScript og informasjonskapsler. Brukere som benytter tjenesten på en mobiltelefon, bør gjøre seg kjent med priser på internettforbindelse som brukes av telekommunikasjonsoperatører.
 2. For å virke effektivt, krever applikasjonen internettforbindelse og aktivert dataoverføring. Kostnader av tilkobling av den mobile enheten til internett dekkes av datamottakeren, i medhold av hans avtale med telekommunikasjonsoperatøren.
 3. Applikasjonens alle funksjoner kan benyttes etter at man oppgir e-postadressen.
 4. Leverandøren virker etter sine beste evner for at brukeren kan benytte applikasjonen uten signifikante avbrudd og andre forstyrrelser samt med bruk av et størst mulig antall konfigurasjoner av utstyr og programvarer som er tilgjengelig på markedet. Likevel kan leverandøren ikke gi garantier, spesielt når det gjelder applikasjonens kvalitet, brukbarhet til hvilket som helst formål samt åpne eller skjulte fysiske feil eller rettsmangler.
 5. Leverandøren bruker informasjonskapsler bare for å samle opplysninger forbundet med brukerens forbruk av tjenesten.
 6. Leverandøren kan ikke holdes ansvarlig for brukerens handlinger.
 7. Leverandøren kan ikke holdes ansvarlig for effekter av opplæring av fremmedspråk med applikasjonen innenfor rammen av tjenesten.
 8. Leverandøren kan ikke holdes ansvarlig for tekniske problemer eller tekniske begrensninger relatert til brukerens datamaskin eller mobile enheter som ikke lar ham bruke applikasjonen eller tjenesten.
 9. Leverandøren kan ikke holdes ansvarlig for alle situasjoner der tredjemenns retter blir krenket eller det forvoldes skader mot tredjemenn som følge av eller i forbindelse med brukerens handlinger, og spesielt hvis brukere krenker opphavsretten og andre åndsverksrelaterte rettigheter som tredjemenn har krav på.
 10. Ved valg av innholdet vil leverandøren utvise nødvendig aktsomhet, som følger av et profesjonelt karakter av virksomheten hans.
 11. Leverandøren kan ikke holdes ansvarlig for avbrudd i applikasjonens virkning eller avbrudd i gjennomføring av tjenesten som skjer på grunn av virkning av force majeure, forstått som hendelser som ikke lar seg forutse og hvis følger ikke kunne ha vært forebygget. Hvis det oppstår en force majeure-situasjon, plikter leverandøren å informere brukeren umiddelbart om avbrudd i gjennomføring av tjenesten og oppgi årsaket.
 12. Leverandøren kan ikke holdes ansvarlig for avbrudd i applikasjonens virkning og avbrudd i gjennomføring av tjenesten som skyldes forhold på de relaterte subjektenes side, inkludert Facebook og produkter som Facebook tilbyr.
 13. Innenfor maksimale grenser som settes av den gjeldende lovgivningen, gir leverandøren ingen erklæringer, garantier eller betingelser som gjelder tilfredsstillende kvalitet, handelsmessig brukbarhet, brukbarhet til hvilket som helst formål eller respektering av rettigheter. Slik som ved ethvert annet innkjøp av et produkt eller en tjeneste på hvilken som helst måte og i hvilket som helst miljø, bør brukeren rette seg etter eget skjønn og utvise forsiktighet, om nødvendig. Alle råd eller informasjoner, muntlige og skriftlige, som brukeren får fra leverandøren, utgjør ikke en garanti fra leverandørens side i dette henseende. Det påvirker likevel ikke brukerens grunnleggende rettigheter som forbruker.
 14. Brukeren samtykker herved – i omfanget som tillates av den gjeldende lovgivningen – at brukerens eneste og utelukkende tiltak ved problemer eller misnøye med tjenesten, blir kontakt med leverandørens kundebetjening.
 15. Innenfor maksimale grenser som settes av den gjeldende lovgivningen, kan leverandøren og leverandørens direktører, aksjeholdere, ansatte, agenter, styremedlemmer, underordnede selskaper, assosierte selskaper, etterfølgere, cesjonarer, underleverandører eller lisensgivere ikke holdes ansvarlig for alle indirekte, særlige, episodiske skader, straffeerstatninger, eksemplariske skader eller følgeskader; ethvert tap av bruksmuligheter, tap av data, transaksjoner eller fortjenester (direkte eller indirekte) under alle omstendigheter som følger av bruk av tjenesten, uavhengig av juridisk grunnlag, uavhengig av om leverandøren ble varslet om mulighet til at disse skadene oppstår og selv om et implementert forebyggende tiltak ikke oppfyller sitt grunnleggende mål; eller alt ansvar for alle krav forbundet med leverandøren, utover beløp som betales av brukeren til leverandøren innen siste tolv måneder som omtales, innenfor grenser som tillates av gjeldende forskrifter.
 16. Ingen bestemmelser i avtalene utelukker eller begrenser ansvar for bedrageri, bevisst svik, død eller hvilken som helst helseskade som skyldes av leverandørens forsømmelse.
 17. Med hensyn til det faktum at applikasjonen virker innenfor rammen av Facebook Messenger, forplikter brukeren seg også til å følge Facebook sitt reglement.
 18. Leverandøren kan ikke holdes ansvarlig for situasjoner når brukeren krenker Facebooks reglement, og for begrensninger i bruk av Facebooks produkter, og følgende også i bruk av applikasjonen, som må oppstå av den grunn.
 19. Innenfor maksimale grenser som settes av den gjeldende lovgivningen, samtykker brukeren til å frita leverandøren fra alle krav om erstatning, tap og utlegg (inkludert begrunnede vederlag og utlegg til jurister) som følger av situasjoner når: (1) brukeren krenker avtalen og (2) brukeren krenker enhver gjeldende forordning eller tredjemenns retter.

IV BETALING FOR TJENESTEN

 1. Tjenesten garanterer tilgang til en applikasjon for fremmedspråkopplæring der brukere kan kjøpe adekvate pakker. En detaljert beskrivelse av pakkene finnes på applikasjonens nettsider eller avtales individuelt mellom leverandøren og brukeren.
 2. Brukeren benytter applikasjonen mot betaling i samsvar med gjeldende prislister.
 3. Alle priser som oppgis på applikasjonens nettsider er brutto priser. Pakkeprisen som oppgis på applikasjonens nettsider er bindende på tidspunktet når brukeren kjøper tilgang til applikasjonen.
 4. Noen tjenester er tilgjengelig på bakgrunn av tilbud som gjelder innenfor rammen av abonnementet. Oppgjørsmåten, prisene og fristene blir fastsatt i hvert tilbud og oppsummert før bestillingsprosessen fullføres.
 5. Innenfor rammen av abonnementet, gjelder tjenesten i en bestemt tid, som fastsettes i den individuelle bestillingen. Etter hver abonnementsperiode fornyer avtalen seg automatisk med avtalt frist (f. eks. hver 1., 3., 6. eller 12. måned), hvis ikke brukeren annullerer tjenesten før denne fristen utløper. Brukeren kan også kjøpe en livslang tilgang til applikasjonen etter en engangsbetaling av en pris som oppgis på leverandørens nettside. I dette tilfellet fornyer avtalen seg ikke automatisk.
 6. Płatność Użytkownika na rzecz Dostawcy (lub osoby trzeciej, za pośrednictwem której Użytkownik wykupił dostęp do Aplikacji) zostanie automatycznie pobrana po sfinalizowaniu pierwszej płatności na stronie sprzedażowej Aplikacji. Proces finalizacji polega na wprowadzeniu przez Klienta szczegółów płatności do systemu Dostawcy, a następnie ich akceptacji i autoryzacji za pomocą specjalnych kodów, o ile jest to wymagane przez bank lub dostawcę płatności. Płatność Użytkownika na rzecz Dostawcy (lub strony trzeciej, za pośrednictwem której Użytkownik kupił dostęp do Aplikacji) zostanie automatycznie odnowiona – w przypadku usługi abonamentowej - na koniec okresu subskrypcji, chyba że Użytkownik anuluje dostęp do Aplikacji przed końcem bieżącego okres subskrypcji. Usługa zostanie anulowana w ciągu kilku dni od dnia następującego po ostatnim dniu bieżącego okresu abonamentowego. Jeśli jednak Użytkownik anuluje płatność lub dostęp do Aplikacji i / lub zakończy ją po upływie 30 dni gwarancji zwrotu pieniędzy lub przed końcem bieżącego okresu subskrypcji, nie zostaną zwrócone żadne z opłat abonamentowych już zapłacone przez Użytkownika.
 7. Hvis brukeren ønsker å få full tilbakebetaling av alle innbetalte beløp før utløp av fristen for en 30-dagers garanterte refusjon, må han kontakte leverandørens kundebetjening ved å sende en e-post med en erklæring om at han annullerer avtalene til adresse: [email protected].
 8. Leverandøren kan periodevis endre prisen på tjenesten og vil informere brukeren om alle endringer på forhånd. Prisendringer trer i kraft med begynnelsen av en ny abonnementsperiode som følger etter datoen for prisendring. I samsvar med den lokale lovgivningen betyr bruk av tjenesten etter en slik endring at man samtykker til den nye prisen. Hvis brukeren ikke samtykker til endring av prisene, har han rett til å avslå endringene ved å annullere abonnementet på tjenesten før prisen trer i kraft. Derfor bes brukere om å lese nøye alle slike varsler om endring av priser.
 9. Avtalebestemmelser gjelder for brukeren inntil brukeren eller leverandøren avvikler avtalene. Hvis brukeren eller leverandøren avvikler avtalen, samtykker brukeren til at leverandøren ikke holdes ansvarlig i forhold til brukeren og betaler ikke tilbake beløp som allerede er blitt innbetalt av brukeren, innenfor maksimale grenser som settes av den gjeldende lovgivningen. Bestemmelser i denne seksjonen blir utøvet innenfor rammen av den gjeldende lovgivningen. Brukeren kan avvikle avtalen til enhver tid.

V ÅNDSVERK

 1. Leverandøren har alle økonomiske rettigheter til alle verk som finnes i applikasjonen, inkludert bl. a. undervisningsmaterialer.
 2. Det er forbudt å kopiere, distribuere og bruke innholdet av applikasjonen på en annen måte uten å først innhente leverandørens skriftlige samtykke.
 3. Brukeren har ikke rett til å benytte handelsmessig, selge, selve videre eller formidle på hvilken som helst måte, kopiere, distribuere eller promotere innholdet av applikasjonen. Brukeren vil heller ikke være berettiget til å bruke innholdet på en måte som krever lisens til offentlig bruk (offentliggjøring).

VI ÅNDSRETTIGHETER

 1. Innholdet som blir publisert innenfor rammen av tilgangen til applikasjonen, varemerker som brukes, firmanavn, logotyper, bilder, multimedia og alle andre verk som omtales i den polske åndsverkloven av den 4. februar 1994 og som applikasjonen inneholder, er beskyttet i medhold av allment gjeldende lovgivning.
 2. Bruk av applikasjonen betyr ikke at man oppnår åndsrettigheter til verk som finnes i applikasjonen. Det er spesielt forbudt å kopiere, distribuere, utnytte eller modifisere hvilke som helst elementer av applikasjonen uten å først innhente leverandørens skriftlige samtykke.

VII REKLAMASJONSPROSEDYRE

 1. Brukeren kan oversende reklamasjoner vedrørende tjenesten per e-post til adresse: [email protected].
 2. Reklamasjonen på manglende eller utilfredsstillende gjennomføring av tjenesten skal inneholde i det minste følgende opplysninger:
  • brukerens kontaktopplysninger (fornavn, etternavn, telefonnummer),
  • en presis beskrivelse av avvik ved gjennomføring av tjenesten med en liste av handlinger som brukeren har foretatt og som har ført til avviket,
  • avvikets dato og varighet,
  • skjermbilder fra den mobile enheten som viser manglende eller utilfredsstillende gjennomføring av tjenesten.
 3. Reklamasjoner blir behandlet av leverandøren umiddelbart, og senest innen 30 kalenderdager fra datoen for mottak av reklamasjonen. Hvis det blir nødvendig å foreta ekstra diagnostiske tiltak, forbeholder leverandøren seg retten til å forlenge den ovennevnte fristen, adekvat til tid som trenges for å gjennomføre de ovennevnte tiltakene. Leverandøren vil informere brukeren om måten å behandle reklamasjonen på per e-post, som vil sendes til samme adressen som den som reklamasjonen ble sendt fra.

VIII KONSERVERINGSARBEID OG TEKNISKE PAUSER

 1. Leverandøren har rett til å slå av tilgangen til applikasjonen til enhver tid og uten å oppgi grunnen, for å innføre forbedringer eller gjennomføre nødvendige reparasjoner og konserveringstiltak. Disse arbeidene vil – så vidt det er mulig – gjennomføres om kvelden eller på offentlige helligdager, bortsett fra unntak som skyldes uforutsette hendelser.
 2. Brukere og andre personer kan ikke benytte tekniske pauser i virkning av applikasjonen som grunnlag til å fremsette hvilke som helst krav.

IX AVSLUTTENDE BESTEMMELSER

 1. Leverandøren forbeholder seg retten til å innføre endringer til reglementet. Leverandøren vil informere brukeren om endringer i reglementet via applikasjonen eller en e-post og ved å publisere det endrede reglementet på internett. Det endrede reglementet er bindende for brukeren om han ikke melder til leverandørens kundebetjening at han ikke godtar reglementet innen 21 dager fra datoen når han ble informert om endringer i reglementet.
 2. Hvis noen av reglementets bestemmelser er eller blir ugyldige eller ueffektive, påvirker det ikke gyldigheten av andre bestemmelser.
 3. For anliggender som ikke blir omtalt i dette reglementet, gjelder det lovgivningen i Republikken Polen.
 4. Reglementet trer i kraft 17.07.2020.
 5. Reglementet ble sist oppdatert 17.07.2020.

Tjenesteoperatør

Optimipay S.A.
Al. Jana Pawła II 27
00-867 Warszawa
KRS 0000705171
NIP 5272818875

Social Media

Flere opplysninger